Koordinátor BOZP na staveništi

  Zákon č 309/ 2006 Sb. , který vychází z evropské legislativy, předepisuje zadavateli (investorovi, stavebníkovi)stavby, aby v případě, budou–li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby určil potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Povinnost zřídit funkci koordinátora BOZP na staveništi mají tedy všichni zadavatelé staveb, na které bude vydáno pravomocné stavební povolení či ohlášení stavby a kterou bude realizovat více než jeden zhotovitel.

Koordinátor BOZP je kvalifikovaná osoba, jejímž úkolem je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při přípravě a realizaci stavby, navrhovat a dohlížet na realizaci preventivních opatření, vést příslušnou dokumentaci. Přítomnost koordinátora na stavbách vede ke snižování úrazovosti ve stavebnictví. Koordinátora BOZP je povinen určit zadavatel stavby.

 

Činnost koordinátora během přípravy stavby:

 • poskytuje investorovi a projektantovi odborné konzultace
 • zpracovává plán BOZP
 • ohlašuje zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu
  inspektorátu práce (plná moc)

 

Činnost koordinátora při realizaci stavby:

 • koordinuje spolupráci zhotovitelů z hlediska BOZP
 • sleduje provádění prací se zaměřením na zjišťování, zda jsou 
  dodržovány požadavky na BOZP
 • kontroluje způsob zajištění staveniště
 • účastní se kontrolních prohlídek stavby, k nimž byl přizván stavebním
  úřadem
 • navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP a sleduje
  dodržování plánu BOZP
 • provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP

 

Pokuty pro investory:

 • povinnost zadavatele mít zajištěného koordinátora BOZP kontroluje
  Státní úřad inspekce práce a jeho oblastní inspektoráty
 • při neplnění těchto povinností může zadavatel stavby dostat pokutu:
  - fyzická osoba do výše 400 000 Kč
  - právnická osoba do výše 2 000 000 Kč
 • stavební úřad nemusí vyhovět žádosti o stavební povolení, má-li
  projektová dokumentace obsahovat Plán BOZP a neobsahuje ho.